wzór zwrotu załącznik nr 1

Miejscowość, data

……………………………….

Black Worn Jeans Magdalena Ługowska
Trawowa 12/10
54-614 Wrocław

Imię i nazwisko konsumenta

……………………………

Adres konsumenta

………………………………………………………..

Oświadczenie
o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość
lub poza lokalem przedsiębiorstwa

Na podstawie ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (art. 27) odstępuję od umowy zawartej w dniu …………………….na odległość*/poza lokalem przedsiębiorstwa* bez podania przyczyny.  

Towar zwrócę stosownie do postanowień umowy.

Proszę o zwrot ceny towaru na konto*……………………………………………………

/ w sposób, w jaki dokonano płatności za towar.*


……………………

Podpis konsumenta


* Niepotrzebne skreślić

Załącznik: dowód zakupu